Regulamin

Administratorem sklepu i sprzedawcą jest:

PLE Service Sp. z o.o.

Ul. Robotnicza 45-47

55-095 Długołęka

NIP: 896-158-62-93

 

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

 

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@pleservice.com

 

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu internetowego PLE Service

 

Słowniczek:

Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

POCK – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego, za pośrednictwem systemów płatności on-line.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub oddział stacjonarny.

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://pleservice.com

Sprzedawca – PLE Service Sp. z o.o., ul. Robotnicza 45-47, 55-095 Długołęka, NIP: 8961586293, Regon: 383209230, KRS: 0000783739, tel. 512339442, mail info@pleservice.com

 

#1 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej https://pleservice.com. Niezbędnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi korzystanie ze Sklepu jest:
 2. komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
 3. włączona obsługa plików cookies;
 4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić funkcjonowanie Sklepu.
 6. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. W razie stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Sklepu albo problemów technicznych w korzystaniu ze Sklepu, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 512339442 albo za pośrednictwem adresu e-mail: info@pleservice.com
 7. Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu w celu konserwacji albo aktualizacji bazy towarów albo innych informacji kierowanych do Klientów.

 

#2 Konto Użytkownika

 1. Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna.
 2. W celu rejestracji Konta, Klient zobowiązany jest na stronie Sklepu, za pośrednictwem przycisku „załóż konto”, wpisać aktywny adres e-mail, który chce wykorzystywać w ramach Sklepu oraz hasło.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji  zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do tegoż konta i możliwość zmian podanych podczas rejestracji danych.
 5. Klient zobowiązany jest minimalizować ryzyka związane pozyskaniem i modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione.
 6. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się adresem e-mail i hasłem do Konta Klienta jest Klient.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w każdym momencie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem maila na adres: info@pleservice.com
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przed rozwiązaniem ww. umowy
 9. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Klienta. Za rażące naruszanie postanowień Regulaminu uznaje się: 
 • podawanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, 
 • naruszanie przez Klienta przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony praw osób trzecich,
 • podejmowanie przez Klienta działań godzących w integralność zasobów sprzętowych oraz programowych Sklepu;
 • uporczywe zakłócanie lub uniemożliwianie przez Klienta korzystania z usług Sklepu przez innych klientów. 

 

 1. Klient ma prawo odwołania się od wypowiedzenia złożonego przez Sprzedawcę przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem maila na adres info@pleservice.com
 2. Reklamacje dotyczące usługi prowadzenia Konta Klienta można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@pleservice.com

 

#3 Zamówienia

 1. Klient ma możliwość składania zamówień na dwa sposoby:
 • z wykorzystaniem Klienta Konta,
 • bez konieczności zarejestrowania się.
 1. Bez względu na wybór sposobu składania zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem sklepu należy:
 • wejść na stronę Sklepu,
 • wybrać towar będący przedmiotem zamówienia,
 • przejść do koszyka i wybrać ilość zamawianego towaru,
 • wypełnienie formularza zamówienia w którym niezbędne jest podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia,
 • wybrać sposób dostawy towaru i rodzaju płatności,
 • sprawdzić poprawność danych,
 • Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 • Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności.
 • Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 5 dni od zawarcia umowy.
 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności.
 4. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wątpliwościach Sprzedawcy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
 6. Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 7. Strona internetowa sklepu, umożliwia Klientowi złożenie zamówienia dostępnych towarów w języku angielskim, niemieckim i polskim.
 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w całości lub częściowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz zaproponuje:
 1. Anulowanie całości zamówienia. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
 2. Anulowanie części zamówienia, w której jego realizacja jest niemożliwa. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, z pomniejszeniem o cenę pozostawionych towarów w ramach Zamówienia oraz kosztu ich dostawy. 

 

#4 Ceny

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu wskazane są zarówno jako ceny netto, jak i ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług (VAT)
 2. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, uprawnienie to nie ma zastosowania w przypadku zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian.
 4. Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.

 

#5 Czas realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie, zazwyczaj maksymalny czas realizacji to 5-7 dni roboczych.
 2. Kupujący wyraża zgodę na termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu
 3. W przypadku sytuacji niezależnych od Sprzedawcy zastrzega on sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia
 4. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy zamówienia
 5. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego
 6. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia
 7. Kupujący może ubiegać się o podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 8. Podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek wiązać się będzie z koniecznością dopłaty za dodatkowy zlecenie transportu
 9. Wysyłki zamówień realizujemy na cały świat bez ograniczeń.

 

#6 Płatności

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. W przypadku przelewu bankowego i elektronicznego po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu
 3. Wybrana forma płatności dotyczy całego zamówienia.

 

#7 Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad, z zastrzeżeniem, że nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.
 2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją, chyba że opis produktu stanowi inaczej. 
 3. Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Na zasadzie art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów niebędących Konsumentami.
 5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. 

 

#8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

#9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub POCK, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub POCK musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wysłanego na przykład kurierem lub pocztą elektroniczną.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub POCK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument lub POCK ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 5. Konsument lub POCK ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.
 6. W każdym przypadku Konsument lub POCK nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 7. Konsument lub POCK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 
 8. Tylko te Produkty, które po przeprowadzeniu testów nie
  będą nosiły śladów użytkowania, nie będą uszkodzone,
  będą sprawne i nienaruszone będą objęte możliwością zwrotu.

#10 Zwrot środków

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub POCK wszystkie otrzymane płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub POCK do chwili otrzymania zwrotu produktów.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub POCK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego..

 

#11 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i jedynie w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem albo POCK. 
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła.

 

#12 Dane Osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności

#13 Prawa wartości intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

#14 Postanowienia Końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Sprzedawca nie jest oficjalnym dystrybutorem ani przedstawicielem żadnego z producentów towarów oferowanych w Sklepie, chyba że co innego wyraźnie wynika z informacji zamieszczonej na stronie Sklepu bądź Opisu produktu.
 5. Towary prezentowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Informacja o towarach zamieszczona na stronie Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.  
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn.
 9. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://pleservice.com
 10. Klienci posiadający Konto Klienta o wprowadzonych zmianach zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
 11. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży produktów dla krajów gdzie ww. sprzedaż jest zabroniona z krajów UE
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2022

 

 

  asdasdasdasdasdasdasd

  Newsletter

  Zapisz się i otrzymuj dodatkową wiedzę. Bez spamu!