Regulamin usług serwisowych

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia przez PLE SERVICE sp. z o.o. z siedzibą ul. Robotnicza 45-47, 55-095 Długołęka KRS 783739 (zwaną w dalszej części Regulaminu jako Serwis) usług z zakresu elektroniki oraz automatyki przemysłowej na rzecz każdorazowego Klienta niebędącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

 1. W momencie dostarczenia Urządzenia do Serwisu Klient akceptuje niniejszy regulamin usług serwisowych. W przypadku gdy Klient nie zgadza się z punktami niniejszego regulaminu konieczne jest uzgodnienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności ustępstw i zmian treści regulaminu przed rozpoczęciem świadczenia usług, w tym Diagnozy Urządzenia.
 2. Za dostarczenie Urządzenia do serwisu uznawane jest:
  1. Odebranie i przyjęcie Urządzenia przez pracownika Serwisu na terenie Serwisu
  2. Odebranie Urządzenia przez pracownika Serwisu w miejscu uzgodnionym z Klientem
 3. W obu powyższych przypadkach za dokładną datę i godzinę przyjęcia Urządzenia uznawany jest moment wprowadzenia danych Zlecenia do systemu ewidencji zleceń Serwisu. Odpowiedzialność Serwisu za utratę lub uszkodzenie Urządzenia w czasie świadczenia usług powstaje najwcześniej w momencie, o którym mowa w pkt. 2, a kończy się z chwilą wydania Urządzenia Klientowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu albo przewoźnikowi do transportu niezależnie od tego czy wyboru bądź zamówienia przewoźnika dokonał Serwis czy Klient.
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza Serwisu w związku z wykonaniem Naprawy na rzecz Klienta jest ograniczona wyłącznie do straty rzeczywistej (nie wyższej niż wartość naprawianego urządzenia na dzień złożenia zlecenia), co oznacza że Serwis nie odpowiada za utracone korzyści (lucrum cessans) Klienta związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Naprawy Urządzenia.
 5. Technologia Naprawy dokonanej przez Serwis jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa Serwisu i jako element „know-how” Serwisu podlega ochronie prawnej, co oznacza że Serwis nie jest obowiązany do jej ujawnienia osobom trzecim oraz Klientowi. 
 6. Wraz z dostarczeniem Urządzenia Klient zobowiązany jest przekazać następujące dane drogą elektroniczną na adres OFERTY@PLESERVICE.COM lub w formie papierowej na wydrukowanym Formularzu.
  1. Dane kontaktowe Klienta lub jego firmy, w tym: imię, nazwisko, dane firmy wraz z numerem NIP oraz adresem, adres email i numer telefonu.
  2. Dane osoby upoważnionej do kontaktu i zaakceptowania Oferty, w tym: imię, nazwisko, adres email i numer kontaktowy.
  3. Dane urządzenia takie jak: producent, nazwa modelowa, numer seryjny
  4. Opis usterki
 7. Przekazanie danych, o których mowa w pkt. 6 oznacza, że Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do wykonania Usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Serwis.
 8. Wskazane jest dołączenie zdjęć Urządzenia zamontowanego docelowo u Klienta, zdjęć komunikatów powiązanych z usterką oraz innych zdjęć mogących ułatwić Serwisowi przeprowadzenie Diagnozy Urządzenia.
 9. W miarę możliwości wskazane jest dołączenie dokumentacji do Urządzenia w formie papierowej lub elektronicznej z powodów takich samych, jak w pkt. 8.
 10. Klient wysyłając urządzenie do Serwisu zobowiązany jest do odpowiedniego zapakowania urządzenia na czas transportu. Serwis nie odpowiada za usterki Urządzenia będące wynikiem niewłaściwego zapakowania i transportu Urządzenia, w szczególności uszkodzenia lub utratę Urządzenia, które nastąpiło w czasie transportu.
 11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę parametrów, programu lub innych danych cyfrowych zawartych w Urządzeniu, dlatego Klient powinien stworzyć ich kopię zapasową przed przekazaniem Urządzenia do Serwisu.
 12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania, firmware’u lub innych danych cyfrowych zawartych w pamięci urządzenia.
 13. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia lub usunięcia danych osobowych, których jest administratorem w myśl RODO, a także do odblokowania lub zamieszczenia w Formularzu haseł uniemożliwiających dostęp do danych zawartych w Urządzeniu. W przypadku niezastosowania się do tego punktu Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę ww. danych.
 14. Serwis przewiduje dwa tryby czasowe Diagnozy: standardowa oraz ekspresowa. Diagnoza standardowa realizowana jest w ciągu 7 dni roboczych od dostarczenia Urządzenia, a Diagnoza ekspresowa w ciągu 24 godzin od dostarczenia urządzenia, przy czym czas ten dla danego Zlecenia dostarczonego przed godziną 13:00 są liczone od danego dnia włącznie, a dla tych dostarczonych po godzinie 13:00 liczony jest od początku następnego dnia roboczego.
 15. Tryb ekspresowy realizowany jest za dodatkową opłatą na rzecz Serwisu w wysokości wskazanej w ofercie.
 16. Po przeprowadzeniu Diagnozy Serwis przesyła do Klienta wiadomość z rezultatem Diagnozy oraz przygotowaną Ofertą. Wiadomość ta w standardowych sytuacjach zawiera:
  1. Rezultat przeprowadzonej Diagnozy ze wskazaniem wytypowanej usterki lub informację o stanie Urządzenia, które eliminuje czynności naprawcze
  2. Zakres proponowanej usługi Naprawy
  3. Cenę usługi Naprawy
  4. Czas realizacji usługi Naprawy
  5. Warunki udzielenia Gwarancji
  6. Dane do płatności na rzecz Serwisu
 17. W przypadku gdy Urządzenie nie podlega naprawie, w szczególności z jednego z poniższych powodów:
  1. Urządzenie sprawne
  2. Urządzenie uszkodzone nieodwracalnie
  3. Brak możliwości zlokalizowania usterki
  4. Brak dostępności części zamiennych
 18. Serwis wysyła rezultat przeprowadzonej Diagnozy oraz sugerowane dalsze kroki, które nie są częścią standardowej usługi Serwisu.
 19. Oferta wysłana Klientowi w wiadomości z pkt. 16 utrzymuje swoją ważność przez 20 dni roboczych . Po tym czasie Oferta nie wiąże już Serwisu, a Klient w celu realizacji usługi Naprawy powinien skontaktować się z Serwisem w celu zaktualizowania oferty.  Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi i umowne prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku dostępności części zamiennych, półproduktów oraz gotowych urządzeń i maszyn lub znacznego wzrostu ich cen względem daty wystawienia oferty.
 20. W przypadku gdy Klient nie skorzysta z Oferty Naprawy Serwisu lub złoży wypowiedzenie zlecenia Naprawy, o którym w pkt. 23 zobowiązany jest do poniesienie kosztów Diagnozy ekspres Urządzenia.
 21. Standardowy czas realizacji usługi Naprawy wynosi do 7 dni roboczych, natomiast w przypadku usługi ekspresowej ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia w zależności do charakteru usterki, dostępności części zamiennych itp. W przypadku, gdy w Ofercie określony jest czas dłuższy niż wynikający z treści tego punktu, to jest on czasem obowiązującym. Czas realizacji usługi nie obejmuje czasu transportu Urządzenia do Klienta, czyli jest liczony do momentu przekazania Urządzenia do firmy transportowej lub podmiotowi wskazanemu przez Klienta. 
 22. Czas realizacji usługi Naprawy liczony jest od dnia przesłania zgody na realizację drogą elektroniczną na adres OFERTY@PLESERVICE.COM, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem oferty cenowej za ww. określoną usługę Naprawy (z zastrzeżeniem pkt. 20 oraz pkt. 36), przy czym jeżeli ww. zgoda dotrze do Serwisu do godziny 13:00 to dany dzień wlicza się do czasu realizacji usługi, a w przypadku przekroczenia tego czasu czas realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego.
 23. Serwis rzetelnie podchodzi do oceny czasu realizacji usług, jednak czas ten może jednostronnie ulec zmianie wskutek takich zdarzeń jak:
  1. Opóźnione dostawy części
  2. Przerwy w dostawie energii do siedziby Serwisu
  3. Czynniki społeczne i personalne, na które Serwis nie ma wpływu
  4. Katastrofy naturalne lub inne czynniki określane jako siła wyższa.
 24. Jeżeli wydłużenie czasu realizacji wynika z powyższych zdarzeń to Klientowi nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
 25. Serwis jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby czas podany w Ofercie był czasem maksymalnym, starając się zrealizować usługę w najkrótszym możliwym czasie.
 26. Serwis zastrzega sobie prawo do wysłania zaktualizowanej oferty w trakcie realizacji usługi Naprawy, gdy w jej toku stwierdzone zostaną dodatkowe czynności naprawcze lub konieczność zakupu dodatkowych części, których nie można było przewidzieć w momencie Diagnozy Urządzenia lub sporządzania Ofert. W takiej sytuacji Serwis ponownie przesyła Ofertę do Klienta, wstrzymując naprawę do czasu podjęcia decyzji przez Klienta. Może się to wiązać ze zmianą ceny lub czasu realizacji usługi. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na taką reofertę i wypowiedzieć zlecenie Naprawy. W przeciwnym wypadku Serwis przystępuje  do naprawy dopiero po akceptacji takiej nowej oferty.
 27. Serwis zastrzega sobie prawo do rezygnacji lub odmowy realizacji usługi Naprawy, gdy ta usługa niesie za sobą zbyt duże ryzyko biznesowe lub gdy szanse powodzenia naprawy są nikłe. Jeżeli usługa została już opłacona, Serwis dokonuje zwrotu środków do Klienta, a Urządzenie zostaje do niego odesłane. Klientowi nie przysługują roszczenia z tego tytułu.
 28. Wszystkie części które zostały wymienione przez Serwis, są przez niego utylizowane we własnym zakresie. W przypadku gdy Klient chce uzyskać te części, powinien to zgłosić w momencie zaakceptowania Oferty.
 29. Serwis standardowo udziela Gwarancji na okres określony w ofercie dot. naprawy urządzenia.  Gwarancją zostaje objęty zakres usług wykonany przez Serwis w ramach dokonanej Naprawy.
 30. Gwarancja nie przysługuje Klientowi, który nie stosuje się do wytycznych producenta na temat warunków pracy i otoczenia urządzenia, ze szczególnym wyróżnieniem następujących czynników:
  1. Temperatura otoczenia
  2. Wilgotność otoczenia
  3. Dopuszczalne obciążenie Urządzenia
  4. Prawidłowa instalacja elektryczna do którego podłączone jest Urządzenie
  5. Sposobu montażu i podłączenia urządzenia.Serwis zastrzega sobie prawo do wskazania innego zakresu dopuszczalnych wartości powyższych czynników, do których stosowania Klient zostaje zobowiązany w momencie zaakceptowania Oferty.
 31. Klientowi, który nie zastosuje się do rzeczonych uwag, nie przysługuje prawo do Gwarancji na usługi Serwisu.
 32. W przypadku złożenia Reklamacji na usługi Serwisu Urządzenie będące przedmiotem Reklamacji przejdzie procesy diagnostyczne. W przypadku gdy reklamacja okaże się niezasadna, Klient zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Pleservice, w szczególności:

  -kosztami dojazdu,

  -kosztami pracowników,

  -kosztami podmiotów trzecich,

  Termin odpowiedzi na zgłoszoną reklamację wynosi 14 dni, chyba, że charakter wady czy usterki ze względów technologicznych wymagał będzie dłuższego terminu.

 33. Serwis zastrzega prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej jeżeli usterka spowodowana jest niestosowaniem się do w/w wytycznych oraz jeżeli urządzenie stosowane było niezgodnie z przeznaczeniem.
 34. Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczeniami, zalaniami, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących lub konserwujących) ponadto wynikłe w procesie zmiany lub przeróbek dokonanych przez użytkownika,
  • uszkodzenia, wady i usterki powstałe z winy użytkownika,
  •  czynności do których obowiązany jest użytkownik w zakresie normalnej eksploatacji Urządzenia, w szczególności czyszczenie, konserwacja, odświeżanie itp.,
  • wady lub usterki wynikające z wadliwego wykonania innych niż objęte przedmiotem naprawy dokonanej przez Serwis usług, które były wykonane uprzednio lub następczo po Serwisie.
 35. Utrata uprawnień wynikających z gwarancji następuje w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych, w szczególności przeróbek w zakresie, który był przedmiotem Naprawy dokonanej przez Serwis lub w innym zakresie jeżeli ma związek z zakresem Naprawy dokonanej przez Serwis. Dodatkowo klient traci gwarancję w przypadku zerwania lub uszkodzenia plomby lub plomb naklejonych na urządzenia.
 36. Serwis zastrzega sobie prawo (pod rygorem odrzucenia reklamacji) do złożenia żądania dostarczenia urządzenia bezpośrednio współpracującego z Urządzeniem reklamowanym, jeżeli występuje uzasadnione podejrzenie, że źródłem problemu nie jest Urządzenie reklamowane.
 37. Gwarancja obejmuje wyłącznie Urządzenie będące przedmiotem usługi Naprawy, szczególnie wykluczając wszelkie nośniki danych i pamięci zawarte w urządzeniu niebędące fundamentalnymi dla jego prawidłowego funkcjonowania.
 38. W przypadku gdy w Ofercie Serwis wskazał termin rozpoczęcia lub zakończenia naprawy  termin rozpoczęcia naprawy należy liczyć od dnia wpływu przedpłaty środków na rachunek bankowy Serwisu. Serwis nie odpowiada za nieterminowe wykonanie Naprawy jeżeli przekroczenie terminu jest spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi, w szczególności oczekiwaniem na zamówione części zamienne lub podzespoły bądź ich czasową niedostępności, a także w przypadku skomplikowania naprawy, którego w momencie jej rozpoczęcia nie można było przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności.
 39. W przypadku problemów z dostępnością części, serwis może zwrócić się do klienta (jeżeli posiada) inne urządzenie podobno lub identyczne do objętego przedmiotem naprawy w celu potencjalnego pozyskania podzespołów do urządzenia naprawianego. W takiej sytuacji po przeprowadzonej naprawie urządzenie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostaje zutylizowane nieodpłatnie w serwisie bez prawa klienta do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, chyba, że klienta zastrzeże na piśmie pod rygorem nieważności konieczność zwrotu urządzenia
asdasdasdasdasdasdasd

Newsletter

Zapisz się i otrzymuj dodatkową wiedzę. Bez spamu!